Information

Allmänt

Byggnader och utrymmen [Upp]
Brf Domarringen uppfördes 1987. Totalt 184 bostäder samt en föreningslokal befinner sig på Rudeboksvägen 568 till 936 på Gunnesbo i Lund.

Fördelningen av lägenheter i föreningen är följande:
64 st - 2 rum och kök
60 st - 3 rum och kök
60 st - 4 rum och kök

83 st garageplatser samt 112 st parkeringsplatser
Besöksparkeringar finns vid norra infarten till området.

Uthyrning i andra hand [Upp]
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid skall du fylla i en ansökan och skicka in den till SBC. Styrelsen beslutar om uthyrning i perioder om 6 månader. Du hittar ansökningsblanketten Här.
I enlighet med föreningens stadgar (§7) kommer en avgift att tas ut vid uthyrning i andra hand.
 

Parkeringsplats och Garage [Upp]
Parkeringsplats tilldelas automatiskt den boende vid lägenhetsöverlåtelse och till garagen är det separat kö vilka båda sköts av SBC. Kontakta SBC för mer information.

Parkeringsplatserna får inte användas till reparationer av bilen.

Försäkringar [Upp]
Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg i samarbete med Folksam. Mer information finns under fliken "Kontakt/Felanmälan" .
 

Stadgar [Upp]
I Brf Domarringens stadgar kan du läsa om allt som rör föreningens uppbyggnad och hur den skall skötas.

Snö och halkbekämpning [Upp]
Föreningen snöröjer på asfalterade gångar samt parkeringarna, dock inte parkeringsrutan. Medlemmarna uppmanas att själva skotta bort den vall som bildas framför garageportarna samt bakom parkeringsrutorna.

Boende sköter om trappan upp till andra våningen samt gången fram till brevlådorna från ytterdörren. Hjälp gärna brevbärarna samt tidningsbuden genom att skotta framför brevlådorna.

Det finns snöskyfflar att låna i miljöhusen och glöm inte att ställa tillbaka dem när du är klar så att alla kan ges möjlighet att skotta.
 

Motioner till årsstämman [Upp]
Hur skriver jag en motion?
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 31 juli varje år. “Mindre” ä̈renden kan lämnas nä̈r som helst till styrelsen. Motioner ä̈r fö̈r sådant som stä̈mman behö̈ver besluta om.

En motion innehåller:
1. En rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Själva motionen – här förklarar du bakgrunden till ditt fö̈rslag, och beskriver hur du vill ha det i stä̈llet.
3. Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret fö̈rslag, som å̊rsmoötet ska kunna sä̈ga ja eller nej till.
4. Skriv under motionen med ditt namn, adress, lä̈genhetsnummer samt datum, och lä̈mna den till styrelsen i brevlådan på föreningslokalen.


 

Renovering och Installationer

Förändring av Bostad [Upp]
Blankett för förfrågan till styrelsen om ändring i lägenheten. Ifylles och läggs på brevlådan vid föreningslokalen. Glöm inte att komplementera med skisser eller ritningar vid behov.

Blankett för förfrågan till styrelsen om ändring i utemiljön. Ifylles och läggs på brevlådan vid föreningslokalen. Glöm inte att komplementera med skisser eller ritningar vid behov.

Vid renovering av badrum utgår ersättning till den boende om maximalt 3000 kr per golvbrunn. Den boende måste inkomma med en specificerad faktura där bytet framgår till Styrelsen.

En gång om året kommer föreningen och byter ett filter i ventilationen över spisen för att bibehålla så bra inomhusluft som möjligt, mer information delas ut innan detta sker.
 

Balkong- och Uterumsinglasning [Upp]
Uterum söker den boende själv bygglov till och storleken är begränsad till max 80 cm utanför balkongen på andra våningen samt skall gå i stil med de tidigare byggda på området.

Glöm inte att skicka in en anmälan till styrelsen.

Våtutrymmen, badrum och tvättstuga [Upp]
Det är viktigt att alla medlemmar underhåller sina bostäder, inte minst badrummen, för att inte onödiga skador ska uppstå på husen. Som bostadsrättshavare har du vårdplikt för din lägenhet, dvs du måste på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. En badrums- renovering måste utföras fackmannamässigt.

Styrelsens krav INNAN du börjar din renovering:

Renoveringensarbetet får INTE påbörjas utan styrelsens medgivande. Lämna in din ansökan till styrelsen antingen via mail eller i brevlådan vid samlingslokalen.
Om du avser att ändra planlösning eller flytta golvbrunnen så måste du lämna in en ritning där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras.

Styrelsen kräver att man renoverar enligt branschregler

Tänk också på att föreningen INTE ansvarar för av medlem utfört arbete eller framtida skador orsakade av medlems renoveringsarbete. Detta ansvar förblir alltid hos bostadsrättshavaren.

Styrelsen kräver också att golvbrunnen byts ut mot en typgodkänd då de befintliga inte längre är godkända. Föreningen ersätter medlemmen för utbytt golvbrunn med, i dagsläget 3000kr, om medlemmen använt ett branschanslutet företag och lämnar in kvalitetsdokumentet samt kvitto till styrelsen.

 

Utemiljö [Upp]
Är du sugen på att fixa till i trädgården och vill bygga ett nytt staket eller trädäck? Läs då först igenom Brf Domarringens Riktlinjer för utemiljö redan i planeringsstadiet innan du kommer in med din ansökan till styrelsen. Blankett för förfrågan till styrelsen om ändring i utemiljön ifylles och läggs på brevlådan vid föreningslokalen. Glöm inte att komplementera med skisser eller ritningar vid behov.
För allas trivsel är det även viktigt att vi sköter våra trädgårdar efter anvisade regler, detta för att inte vi ska få ett ohanterbart område samt att vi alla jobbar efter samma mål. Regler för vår trädgårdspolicy hittar ni här.

 

Kökfläkten [Upp]
För att få ett så fräscht inomhusklimat som möjligt och vädra ut all fukt ur våtutrymmen är det viktigt att ventilationen sköts på ett korrekt sätt. Ventilationen är inbyggd i köksfläkten och får inte flyttas och kan därför inte bytas ut vid renovering av köket. För handhavande av köksfläktens ventilation se information angående Fläktmanövrering.

Föreningen kommer en gång per år och byter filter i värmeåtervinningsaggregatet. Det utkommer information i brevlådan inför varje byte. Den boende ansvarar själv för rengöring av utsugsdonen i badrummen och tvättstugan samt tvätt av fettfilter i spiskåpan.

Parabolantenner och Blomsterlådor [Upp]
Parabolantenner samt blomsterlådor i föreningen får inte monteras på husfasaden samt får på andra våningen inte sticka ut utanför balkongräcket med hänsyn till risken att den faller ner.


Källsortering och Container

Källsortering [Upp]
Föreningens två miljöhus är belägna vid norra respektive södra parkeringen. Papperspåsar för sortering av matavfall finns att hämta i källsorteringsrummen. Tänk på att endast papperspåsar får omsluta matavfallet innan det läggs i avsett sopkärl. Plastpåsar får med andra ord inte användas! (Om fukt skulle tränga igenom papperspåsen så lägg denna i ytterligare en påse).

På Sysavs sorteringsguide för hushåll finns tips och information om hur man sopsorterar och vad för avfall som måste lämnas till en Sysav återvinningscentral.
 

Container för grovsopor och trädgårdsavfall [Upp]
Föreningen har en container till för medlemmarna. I denna container får man kasta de grovsopor som inte går att källsortera i de vanliga miljöhusen samt trädgårdsavfall. Det får under inga som helst omständigheter kastas färg eller miljöavfall, bildäck eller bilbatterier, elektronikavfall samt sten, jord och grus i containern då detta medför dryga extrakostnader för föreningen. Missbruk av containern kommer leda till att den kommer stängas för gott. För övrigt avfall som inte går att kasta i föreningens container hänvisar vi vänligast tll Sysavs Avfallsanläggning 10 minuter bort.


BoNytt (pdf) [Upp]

1998
Dec
2000
Jan Apr
2002
Jun Dec
2004
Jun
2005
Apr Okt
2006
Okt
2007
Jul Dec
2009
Mar Apr Jun

2010
Jan Apr Maj Sep
Okt Dec
2011
Mar Apr Maj Sep
Okt
Nov
2012
Mar Maj Sep Nov

2013
Apr Okt Dec
2014
Jan Mar del 1 Mar del 2 Maj Nov
2015
Mar Maj

 

 


 
Årsredovisningar (pdf)
[Upp]

2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017 2018 2019      
2020
2021